Studijski smjer - Menadžment u sportu

NASTAVNI PLAN I PROGRAM
MENADŽMENTA U SPORTU
 
OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG SMJERA MENADŽMENT U SPORTU
Studijski program Ekonomske studije, studijski smjer Manadžment u sportu
Modul Predmet/kolegij P V S  
ECTS
 
I GODINA
I i II semestar
 
 
I semestar
(zimski)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menadžment 32 16 - 8
HR menadžment 32 16 - 6
Matematika i statistika 32 16 - 6
IT menadžment 16 32 - 6
Engleski jezik I 16 16 - 4
Ukupno I semestar         30
 
 
II semestar
(ljetni)
Marketing menadžment 16 32 - 6
Engleski jezik II 16 16 - 4
Osnove ekonomike 32 16 - 8
Sociologija poslovanja 32 16   6
Izborni predmet 32 16 - 6
 
  Trgovačko pravo        
  Financijsko pravo        
Ukupno II semestar         30
UKUPNO         60
II GODINA
III i IV semestar
Modul Predmet/kolegij P V S ECTS
 
 
 
III semestar
(zimski)
 
 
 
 
 
 
 
Strateški menadžment 16 48 - 8
Financijsko računovodstvo II 16 32 - 6
Engleski jezik III 16 16 - 4
Financijsko izvješćivanje 16 32 - 6
Projektni menadžment 16 48 - 6
Ukupno III semestar         30
 
IV semestar
(ljetni)
 
 
Osnove poduzetništva 32 16 - 6
Korporacijska sigurnost 16 32 - 6
Digitalna ekonomija I 16 16   6
Odgovorni marketing 16 32 - 6
Izborni predmet 16 32 - 6
 
  Upravljanje i zaštita okoliša        
  Upravljanje proizvodnjom        
Ukupno IV semestar         30
UKUPNO         60
III GODINA
V i VI semestar
Modul Predmet P V S ECTS
 
 
V semestar
(zimski)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologija izrade završnog rada 16 32 - 6
Trenažni proces u izabranom sportu 16 32 - 6
Sport i turizam 16 32 - 8
Engleski jezik IV 16 16 - 4
Motoričko učenje i motorička znanja 16 32 - 6
Ukupno V semestar         30
VI semestar
(ljetni )
Istraživanje u sportu 16 16 - 8
Kondicioni trening 16 32 - 6
Ekonomika i menadžment sporta 16 32 - 6
Menadžment u sportu/ Završni rad       10
Ukupno VI semestar         30
UKUPNO         60
IV GODINA
VII i VIII semestar
Modul Predmet P V S ECTS
 
 
VII semestar
(zimski)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menadžment ljudskih resursa u sportu 16 48 - 8
Liderstvo i motivacija 16 32 - 8
Engleski jezik V 32 16 - 6
Menadžment sportskih manifestacija 16 16 - 8
Ukupno VII semestar         30
VIII semestar
(ljetni )
Menadžment u teoriji i pravilima sporta
 
 
16 32 - 8
Sociološki aspekt sporta 16 32 - 8
Menadžerska praksa 16 32 - 4
Završni rad       10
Ukupno VIII semestar         30
UKUPNO         60